Wat zijn wettelijke verplichtingen in de uitzendbranche? Lees over de WKA, de WAB, cao's en meer.

Wat zijn belangrijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens?

Er zijn verschillende juridische grondslagen die het rechtvaardigen om persoonsgegevens te verwerken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Hier zijn enkele belangrijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • Toestemming: Als de betrokkene (de persoon op wie de gegevens betrekking hebben) vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Het is belangrijk dat de toestemming actief wordt gegeven, bijvoorbeeld door een opt-in selectievakje op een formulier.
  • Uitvoering van een overeenkomst: Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Wettelijke verplichting: Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke (de partij die beslist over het doel en de middelen van de gegevensverwerking) is onderworpen.
  • Bescherming van vitale belangen: Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  • Uitvoering van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag: Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
  • Gerechtvaardigd belang: Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
Het is belangrijk op te merken dat elke verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een of meer van deze wettelijke grondslagen, en dat de keuze van de grondslag afhangt van de specifieke context van de gegevensverwerking.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.