Wat zijn wettelijke verplichtingen in de uitzendbranche? Lees over de WKA, de WAB, cao's en meer.

Aan welke eisen moet de verwerking van persoonsgegevens voldoen?

De verwerking van persoonsgegevens moet voldoen aan verschillende eisen, met name onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Hier zijn enkele belangrijke eisen waaraan de verwerking van persoonsgegevens moet voldoen:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: Persoonsgegevens moeten op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier worden verwerkt. Dit betekent dat de verwerking gebaseerd moet zijn op een rechtsgeldige grondslag, dat de betrokkene (de persoon op wie de gegevens betrekking hebben) op de hoogte moet zijn van de verwerking en dat deze verwerking eerlijk en transparant moet zijn.
  • Doelbinding: Persoonsgegevens mogen alleen verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Ze mogen niet verder worden verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
  • Dataminimalisatie: De verwerking van persoonsgegevens moet beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Het is belangrijk om alleen die gegevens te verzamelen die relevant zijn en nodig zijn voor het beoogde doel.
  • Juistheid: Persoonsgegevens moeten juist en actueel zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (de partij die beslist over het doel en de middelen van de gegevensverwerking) om ervoor te zorgen dat de gegevens nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt.
  • Opslagbeperking: Persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die identificatie van betrokkenen mogelijk maakt, maar niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de gegevens waarborgt, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  • Verantwoordingsplicht: De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor en moet aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG. Dit omvat het bijhouden van documentatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten en het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen om de naleving van de AVG te waarborgen.
Door aan deze eisen te voldoen, wordt de verwerking van persoonsgegevens op een rechtmatige en ethische manier uitgevoerd, met respect voor de privacy en de rechten van betrokkenen.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.