Geen tag description is ingesteld

Wat zijn de voorwaarden van de ET-regeling?

 • De uitzendkracht is geworven door een buitenlands wervingsbureau of een buitenlandse vestiging van de in Nederland gevestigde uitzendonderneming, dat is gevestigd in (de landenregio van) zijn land van herkomst en de uitzendkracht staat vermeld op de wervingslijst.
 • De uitzendkracht heeft een buitenlands woonadres dat ligt in de landenregio van werving en heeft tevens de nationaliteit van een land in de regio van werving.
 • De Nederlandse uitzendonderneming sluit met de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst die het buitenlandse woonadres vermeldt en waarop het Nederlandse recht van toepassing is en die een uitzendbeding bevat of voor bepaalde tijd wordt afgesloten. Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd voldoet ook, als die direct aansluitend op een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding of van bepaalde tijd wordt afgesloten, en voor het overige aan genoemde voorwaarden voldoet.
 • Met de uitzendkracht zijn arbeidsvoorwaarden afgesproken op grond van artikel 44 en 45 van de ABU-cao of artikel 36 en/of 36A van de NBBU cao. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
 • De Nederlandse uitzendonderneming heeft in het uitzendtijdvak een Nederlandse ziektekostenverzekering ten behoeve van de werknemer aangeboden. Dit blijkt uit een mantelovereenkomst tussen de uitzendorganisatie met een ziektekostenverzekeraar en – daarnaast - de personeelsvoorwaarden van de uitzendonderneming, waarin de werknemer op de mogelijkheid van dit aanbod gewezen is, en één van de voorwaarden:
  A. De Nederlandse uitzendonderneming heeft in het uitzendtijdvak de huisvesting georganiseerd. Dit blijkt uit een bewonerslijst.
  B. De Nederlandse uitzendonderneming heeft in het uitzendtijdvak vervoer van en naar het land van herkomst georganiseerd. Dit blijkt uit een vervoersregistratie. 
Ook zijn er een aantal beperkingen op de mogelijkheden tot uitruil.
Dit zijn de volgende: 
 • Het uitgeruilde loon en de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen die de uitzendkracht uitruilt bedraagt maximaal 81% van het bedrag van de netto vergoedingen. Dit geldt niet voor onregelmatige uren en overwerk.
 • Over het uitgeruilde deel van het loon worden geen (reserveringen voor) vakantiedagen, vakantietoeslag, kort verzuim en bijzonder verlof, feestdagen en wachtdagen opgebouwd. Over het uitgeruilde deel vindt wel pensioenopbouw plaats.
 • De uitruil moet vooraf overeengekomen zijn en vastgelegd.
 • De vergoedingen moeten duidelijk worden vermeld op de loonstrook.
 • Het loon na uitruil mag niet lager zijn dat het geldende wettelijk minimumloon.
 • Er mag maximaal tot 30% van het loon worden uitgeruild. De ET-regeling in de NBBU-cao is gebaseerd op de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten in artikel 31a Wet op de Loonbelasting 1964.

Niet gevonden wat je zocht?

Onze kennisbank geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Informatie niet gevonden? Bel of mail ons.